Hur gör man satisfyer tystare

BDSM Kontrakt: Vad är det, varför är det viktigt, och vad ska ingå?

Kontrakt i BDSM-Relationer

BDSM är en akronym som står för Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism och Masochism. Det används ofta som en paraplyterm som omfattar en mängd sexuella aktiviteter och relationella dynamiker som innehåller olika aspekter av BDSM-kulturen:

Bondage: Innefattar användningen av restriktioner som rep, handbojor eller andra anordningar för att begränsa rörelsefriheten under sex, eller andra sammanhang, som ett sätt att dominera eller underkasta sig en partner.

Discipline: Involverar träningsprocessen för att lära sig följa regler och rutiner som fastställs tillsammans och ofta upprätthålls av den dominanta parten i förhållandet.

Dominance och Submission (D/s): Representerar en dynamik där en person (dominant) tar en kontrollerande eller ledande roll i relationen, medan den andra personen (undergiven) väljer att lyda eller tjäna den dominanta. Vanligtvis väljer par att ingå i den här dynamiken under sex eller sexuella sammanhang, men det är även vanligt att par bibehåller dynamiken med en Dominant och Undergiven i andra, icke-sexuella sammanhang också.

Sadism och Masochism (S/M): Innebär att man får sexuell tillfredsställelse från att tillfoga eller uthärda smärta och/eller förnedring.

Vad är en BDSM-relation?

En BDSM-relation är en interaktion eller serie av interaktioner mellan vuxna samtyckande parter där dessa element av maktutbyte, smärta, och/eller förnedring utforskas på ett säkert, sunt och samtyckt sätt. Även om BDSM ofta sammankopplas med sex, njutning, och hedonism är kärnan i en BDSM-relation samtycke och samförstånd. Alla inblandade parter är fullt medvetna om och överens om aktiviteterna som de deltar i tillsammans, särskilt de sexuella aktiviteterna som innefattar olika risker om de inte utförs korrekt.

Vad är ett BDSM-kontrakt?

Eftersom kärnan i alla BDSM-relationer är just samtycke och samförstånd är det absolut nödvändigt att parterna som ingår i relationen är helt på det klara med vad relationen innebär, hur den fungerar och vilka gränser och friheter de har att leka med. För att göra detta så tydligt som möjligt väljer många individer som befinner sig i en BDSM-relation att utforma och underteckna ett BDSM-kontrakt. Ett BDSM-kontrakt fungerar som en formaliserad överenskommelse mellan de deltagande parterna i relationen som tydligt definierar dynamiken de båda vill ha i sin relation, gränserna, säkerhetsord, och andra viktiga faktorer som bidrar till att skapa en säker och tillfredsställande upplevelse när de leker med avancerade former av sex och relationsdynamiker som hade varit skadliga utan tillit och samtycke.

Syftet med ett BDSM-kontrakt

Genom att skapa och följa ett BDSM-kontrakt, skapas en ram som främjar öppen kommunikation, ömsesidigt samtycke och en djupare förståelse av varje parts sexuella önskemål och gränser, vilket är avgörande för att upprätthålla en hälsosam och tillfredsställande BDSM-relation. BDSM kan innebära avancerade former av sex där paret leker med varandra på ett sätt som aldrig hade varit okej om det inte byggde på samtycke. Syftet med ett BDSM-kontakt är därför:

 • Att definiera gränser: Varje part i BDSM-relationen specificerar sina sexuella gränser och komfortnivåer, inklusive ”hårda gränser” som inte får överskridas under några omständigheter.
 • Att uttrycka önskemål: Parterna delar med sig av sina önskemål, fantasier och intressen i kontraktet för att förstå varandra bättre och utforska sexuella fantasier som de har gemensamt.
 • Att säkerställa samtycke: Kontraktet fungerar som ett dokumenterat samtycke där parterna uttrycker sin vilja att delta i vissa sexuella aktiviteter, samt den relationsdynamik som ska upprätthållas under deras BDSM-interaktioner, som exempel att den ena parten är Dominant och den andra är Undergiven.

Vad ingår i ett BDSM-kontrakt?

Att utforma och underteckna ett BDSM-kontrakt är en djupt personlig och detaljerad process som kräver öppen kommunikation och ömsesidigt samtycke från alla inblandade parter. Men, det finns några punkter som borde ingå i ett bra BDSM-kontrakt. Här är några centrala punkter och villkor som bör inkluderas när man skapar ett BDSM-kontrakt tillsammans med sin partner:

Grundläggande Information

 • Parternas Namn och Kontaktinformation: Tydlig identifiering av alla involverade parter.
 • Datum för Avtalet och Eventuell Uppdatering: Datum då kontraktet träder i kraft och när det eventuellt ska ses över.

Dynamik och Roller

 • Definierade Roller: Klargörande av vem som är dominant och vem som är undergiven, inklusive specifika titlar eller termer som ska användas för att tilltala varandra i relationen.
 • Önskad Dynamik: Detaljerad beskrivning av den typ av relationsdynamik som parterna vill ha. Vill partnerna ha en Dominant och Undergiven dynamik, eller en Slav och Master dynamik? Allt måste definieras väl.

Gränser och Önskemål

 • Hårda och Mjuka Gränser: Detaljer om vilka aktiviteter som är helt oacceptabelt (hårda gränser) och vad som kan vara förhandlingsbart under vissa omständigheter (mjuka gränser).
 • Önskemål och Fantasier: Diskussion om olika aktiviteter, lekar eller scenarier som parterna är intresserade av att utforska.

Säkerhet och Samtycke

 • Säkra Ord: Fastställande av säkra ord eller signaler för att kommunicera gränser och önskemål under en session.
 • Hälsa och Säkerhet: Diskussion om hälsostatus, medicinska tillstånd och säkerhetsåtgärder som bör iakttas. Ska kondom alltid användas under sexuella aktiviteter? Ska båda parter regelbundet testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar? Allt detta måste framgå i BDSM-kontraktet.

Konfidentialitet och Diskretion:

 • Sekretess: Klausuler som rör sekretess och diskretion för att skydda parternas privatliv och identitet. Kanske vill en eller båda parterna hålla sin BDSM-relation privat? Kanske vill man inte att ens partner berättar för andra vad som händer i sovrummet? I så fall kan kontraktet innehålla en punkt där man lovar att hålla allt som händer i sovrummet hemligt för andra.

Ett BDSM-kontrakt är inte ett juridiskt dokument

Det är av yttersta vikt att poängtera att ett BDSM-kontrakt inte är ett juridiskt erkänt dokument. Detta innebär att, medan kontraktet kan fungera bra som en överenskommelse mellan parterna som vill ingå i en BDSM-relation med varandra, erbjuder det inte juridiskt skydd i händelse av tvister eller överträdelser. I händelse av missbruk eller överträdelser av samtycke, är det straffrättsliga systemet och inte kontraktet, den korrekta kanalen för att söka rättvisa. Detta bör vara klart angivet i kontraktet, och alla parter bör vara medvetna om den juridiska statusen för deras överenskommelse innan de undertecknar.

BDSM-Ceremonin

BDSM-kontrakt representerar ofta mer än bara en uppsättning regler och förväntningar. Att underteckna ett BDSM-kontrakt brukar vara en ceremoniell händelse som markerar inledningen av en ny fas i relationen mellan den Dominanta och den Undergivna. Det är ett starkt symboliskt och ceremoniellt element inom BDSM-förhållandet som ofta sker under speciella förhållanden. Kontraktet materialiserar det samtycke och den ömsesidiga överenskommelsen som ligger till grund för D/s (Dominant/undergiven) dynamiken, och som sådan, bär det en djup emotionell och erotisk laddning.

Innebörden för den Undergivna

För den undergivna parten kan akten att skriftligt överlämna sin kropp och sinne till den dominanta vara en djup emotionell gest. Det är en form av total överlämning, en konkret manifestation av den tillit och underkastelse som den undergivna har gentemot sin Dominant. Den fysiska akten att skriva ned och överlämna sina gränser, önskemål och samtycke kan vara en kraftfull psykosexuell upplevelse, som förstärker den undergivna personens hängivenhet inom dynamiken.

Innebörden för den Dominanta

Å andra sidan kan den dominanta parten uppleva en djup känsla av ansvar när de accepterar det kontrakt som deras undergivna partner erbjuder. Detta dokument blir en påminnelse om den omsorg, respekt och skydd som måste upprätthållas av den Dominanta parten genom hela relationen. Det är inte bara en fråga om makt, utan också ansvar. Att skriva kontrakt med en undergiven är en högtidlig bekräftelse av det engagemang och omsorg som den dominanta parten lovar att ge till sin undergivna.

Själva kontraktet, med sin formella ton och struktur, kan vara en oerhört stark sexuell upplevelse för båda parter. Det kan tjäna som en erotisk ritual som markerar början på deras gemensamma resa inom BDSM, och som ständigt tjänar som en fysisk påminnelse om det djupt erotiska band som förenar dem.

Förberedelser

Parterna väljer en plats och tid som känns speciell och avskild. De förbereder det fysiska kontraktet, och den Dominanta förbereder ett smycke som symboliserar deras avtal, såsom en ring eller ett halsband.

Ceremonin

Parterna står framför varandra, klädda på ett sätt som speglar deras roller och den högtidliga naturen av händelsen.

Den Dominanta inleder med att avge sitt löfte samtidigt som han eller hon ser på sin Undergivna:

Jag, [Dominants namn], lovar att vara din ledare, din beskyddare och din ägare. Jag ska respektera, ära och vårda dig, samt upprätthålla gränserna och samtycket vi har avtalat. Jag tar på mig ansvaret att leda dig med respekt, omsorg och ömsesidig förståelse.

Den Undergivna avger därefter sitt löfte samtidigt som han eller hon ser på sin Dominant:

Jag, [Undergivnas namn], lovar att överlämna mig till dig, att följa din ledning, och att lita på dig med min kropp och mitt sinne. Jag lovar att kommunicera öppet, ärligt och respektfullt, och att alltid söka din vägledning och stöd.

Undertecknande av Kontraktet

Parterna utbyter och undertecknar sina kontrakt, bekräftar därmed deras ömsesidiga samtycke och godkännande av BDSM-relationen.

Överlämnandet av smycket

Den Dominanta överräcker ett smycke till den Undergivna parten, som granskar och accepterar eller förkastar smycket. Detta är den sista makthandlingen den Undergivna har chans att göra, innan han eller hon knäböjer framför sin Dominant som sedan sätter på smycket. Där efter är dynamiken ett faktum. Smycket, ofta ett halsband eller ring, är en symbol för deras avtal och den bindande naturen av deras relation. Detta är en fysisk manifestation av deras D/s-dynamik och det ömsesidiga samtycke som definierar deras förhållande. Det symboliserar avtalet de har med varandra och att båda parterna nu är bundna till varandra på ett sätt som många andra par inte är.

Ceremonin tjänar som en djupgående och symbolisk akt som utgör grunden för deras BDSM-relation, och stärker de löften och det samtycke som parterna nu delar med varandra.

svenskt kontrakt för BDSM

Ladda ner BDSM kontrakt

Nu vet du allt som finns att veta om BDSM kontrakt; hur man använder dem, vad som bör ingå, och varför det är en bra idé att använda ett kontrakt om du och din partner vill ha en BDSM-relation med varandra. Om du inte vill snickra ihop ett eget BDSM-kontrakt på svenska kan du klicka på länken nedan och ladda hem en version som jag använder med min partner – det är helt gratis!

Vad tyckte du om den här artikeln?

Sexualrådgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

test

twst