varför är vi otrogna

Ny studie avslöjar: Därför är vi otrogna

Är du nyfiken på vad som driver människor att vara otrogna i sina relationer? Det är en fråga som många människor har ställt sig, från par som försöker reparera sina relationer till psykologer som försöker förstå mänskligt beteende bättre. Om du trodde att orsakerna var enkla, tänk om. Motiven bakom otrohet är mycket mer komplexa och varierande än vad du kanske först antar.

Innan vi fördjupar oss i detta undrar du kanske: ”Varför är detta viktigt? Otrohet är otrohet”. Att förstå motiven till varför människor är otrogna kan hjälpa par att minska risken för otrohet och till och med ge insikter till terapeuter som arbetar med klienter som har problem med otrohet.

Anledningar till otrohet

Innan vi ger oss in i vad den här nya studien om otrohet visade, låt oss sammanfatta några motiv för otrohet som vi känt till sedan tidigare. Äldre studier (Luo, Cartun & Snider, 2010) har visat att missnöje, försummelse, ilska och bristande sexuell lust är några av de viktigaste orsakerna till att människor är otrogna. Missnöje i ett förhållande kan ge bränsle åt frestelsen att hitta sexuell tillfredsställelse någon annanstans. Försummelse, där en person känner att han eller hon inte får den uppmärksamhet eller omsorg som han eller hon behöver, kan driva honom eller henne till att uppmärksamheten hos andra. Ilska kan leda till hämndlysten otrohet, där man använder otrohet som ett sätt att såra sin partner. Och sexuellt begär, ja, det är ganska självklart – sökandet efter fysisk tillfredsställelse kan driva en person till otrohet.

Varför är människor otrogna?

Men tänk om jag skulle säga att det finns fler anledningar till att människor är otrogna än bara dessa? En nyligen genomförd studie (Selterman, Garcia & Tsapelas, 2019) har avslöjat ytterligare några skäl som gömde sig under ytan. Tack vare nästan 500 deltagare som berättade allt om sina otrohetsaffärer via ett frågeformulär har vi nu ännu mer kunskap om varför människor väljer att vänstra.

Bråk eller konflikter inom förhållandet kunde leda till otrohet

Dessa nya insikter visade att vissa människor är otrogna för att de har blivit ovänner med sin primära partner. Otrohet handlar alltså inte alltid om att hitta något bättre någon annanstans, utan snarare om avsaknaden av de känslor de en gång hade till sin partner. Kärlek är trots allt en nyckelingrediens i alla förhållanden, och avsaknaden av den kan driva en person till otrohet. Att bli ovänner kan också leda till ilska, vilket i sin tur kan göra det svårare för en partner att motstå frestelsen att ha sex med en annan för att antingen hämnas, eller lindra sina sårade känslor.

Att man är osäker på om den nuvarande relationen verkligen är rätt

Ett annat motiv som framkom är lågt engagemang i relationen. Vissa personer rapporterade att de inte kände sig helt engagerade i sin primära partner, vilket ledde till otrohet. Otrohet måste alltså inte nödvändigtvis handla om att vara en obotlig fuck boy, utan kan snarare handla om att de inte är redo att slå sig till ro eller att de inte känner sig tillräckligt säkra på sitt nuvarande förhållande.

Öka sin sociala status genom otrohet

Intressant nog avslöjade vissa personer att de var otrogna för att öka sin popularitet. Ja, du läste rätt! Att söka bekräftelse och öka sin sociala status kan ibland väga tyngre än de moraliska skyldigheterna i ett fast förhållande.

Önskan om sexuell variation

Att vilja ha sexuell variation var också en viktig faktor. För dessa personer handlade det inte nödvändigtvis om missnöje med sin nuvarande partner, utan mer om att de ville ha ett bredare utbud av sexuella upplevelser.

Olika situationer ökar risken för otrohet

Slutligen spelade även situationsrelaterade faktorer en roll. Vissa medverkande i studien rapporterade att de var otrogna helt enkelt för att de var berusade och inte tänkte klart vid den specifika tidpunkten. Detta understryker det faktum att människor ibland fattar dåliga beslut under alkoholpåverkan, och att dessa beslut kan få långtgående konsekvenser.

Personlighet och anledningar till otrohet

Forskarna stannade inte bara vid att kartlägga olika anledningar till otrohet. De tittade också på hur olika motiv korrelerar med olika personlighetstyper.

Anknytningsstil och otrohet

Personer med osäker anknytningsstil var till exempel mer benägna att vara otrogna på grund av ilska, brist på kärlek, försummelse, lågt engagemang eller en önskan att öka sin popularitet. Osäker anknytningsstil är en term som används inom psykologin för att beskriva en typ av relationsstil som vanligtvis utvecklas tidigt i livet och som kan fortsätta i vuxen ålder. Detta innebär i huvudsak att de som har svårt att skapa trygga, förtroendefulla relationer är mer benägna att vara otrogna av dessa skäl.

Sociosexuell läggning och otrohet

Personer med en ”obegränsad sociosexuell läggning” (de som är bekväma med tillfällig, icke-bindande sex som one night stands), mer benägna att vara otrogna för den sexuella variationens skull. Detta är inte särskilt förvånande när man betänker att dessa personer ser sex som en aktivitet som inte nödvändigtvis behöver känslomässig anknytning.

Implicita antaganden om hur relationer fungerar

Implicita föreställningar om relationer refererar till de underliggande antaganden eller idéer som människor har om hur relationer fungerar, ofta omedvetna sådana. Det kan handla om föreställningar om kärlek, ödet och personlig utveckling i relationer. Någon kan till exempel tro att äkta kärlek kommer utan ansträngning (romantik), att relationer är menade att vara eller inte vara (öde) eller att relationer kräver arbete och kan utvecklas med tiden (tillväxt). Dessa uppfattningar kan i hög grad påverka hur en person beter sig i sina relationer.

Studien visade att implicita föreställningar om relationer påverkade motivationen för otrohet. Det visade sig till exempel att personer som tror på personlig tillväxt och förändring inom förhållandet (tillväxttro) eller att relationer är ödesbestämda (ödestro), eller till och med de som har en romantisk syn på kärlek (romantik), oftare motiverade sin otrohet med sexuell lust, lågt engagemang, brist på kärlek och försummelse. Dessa implicita föreställningar formar i huvudsak hur vi ser på våra relationer, och när vår verklighet inte stämmer överens med dessa föreställningar kan det leda till missnöje och otrohet.

Könsskillnader i anledningar till att vara otrogen

Ett annat intressant fynd var skillnaderna i anledningar till otrohet mellan män och kvinnor. Det visar sig att kön spelar en viktig när man försöker ta reda på vad som driver individer att vara otrogna mot sin partner.

Varför är män otrogna?

Studien visade att mäns otrohet oftare motiverades av sex och en önskan om sexuell variation och äventyr. Detta innebär att män som är otrogna oftare söker olika sexuella upplevelser eller spänning. Det handlar inte nödvändigtvis om bristande kärlek till deras primära partner, utan mer om en nyfikenhet eller önskan om att utforska nya sexuella upplevelser. Det är viktigt att notera att detta inte gäller alla män – vi talar om män på gruppnivå som observerats i studien, inte om specifika individer.

Varför är kvinnor otrogna?

Å andra sidan var kvinnors otrohet oftare motiverade av kärlek, eller snarare bristen på kärlek. Kvinnor tenderade att vara otrogna när de kände att kärleken i deras primära relation hade bleknat eller dött. Men andra ord var kvinnor (på gruppnivå) oftare otrogna på grund av att de kände sig försummade, bortglömda, eller inte älskade av sin primära partner.

Den viktigaste slutsatsen är att män och kvinnor i genomsnitt är otrogna av olika skäl. Att förstå detta kan vara avgörande i ett förhållande. Det belyser vikten av att upprätthålla känslomässig intimitet och kontakt för kvinnor, och behovet av spänning och sexuell tillfredsställelse för män.

Återigen är det viktigt att komma ihåg att detta är signifikanta könsskillnader på gruppnivå och inte regler som alla individer följer. Alla är unika och deras motiv för sina handlingar, inklusive otrohet, kan påverkas av en mängd olika faktorer. Att förstå dessa motiv rättfärdigar inte otrohet, men det ger en grund för empati, dialog och eventuellt läkning.

Anledningar till varför människor är otrogna i relationer

Så vad är det man ska ta med sig från allt detta? Jo, motiven för otrohet är olika och komplexa. De sträcker sig långt bortom den enkla berättelsen om ett olyckligt förhållande eller en sexuellt otillfredsställd partner. Anledningarna till varför vi är otrogna påverkas av våra personlighetsdrag, våra underförstådda uppfattningar om relationer och till och med situationerna vi befinner oss i.

Att förstå dessa motiv är avgörande, inte bara för terapeuter och rådgivare som hjälper par att navigera otrohetsaffärer, utan även för alla som befinner sig i ett förhållande och vill minska risken för att bli förrådd av sin partner. Medvetenhet om dessa faktorer kan hjälpa till att upprätthålla en öppen kommunikation, förstå varandras behov bättre och i slutändan bygga ett starkare och mer tillfredsställande relation.

Det står klart att otrohet är ett mångfacetterat problem som inte kan härledas till en enda orsak. Precis som varje individ är unik, är även deras skäl till att vara otrogna unika. Men med en förståelse för dessa motiv kan vi bättre förstå och navigera i de komplexa romantiska och sexuella relationerna som slutar med otrohet.

Referenser:

Selterman, D., Garcia, J. R., & Tsapelas, I. (2019). Motivations for extradyadic infidelity revisited. The Journal of Sex Research, 56(3), 273-286.

Luo, A., Cartun, M. A., & Snider, A. G. (2010). Assessing extradyadic behavior: A review, a new measure, and two new models. Personality and Individual Differences, 49, 155-163.

Vad tyckte du om den här artikeln?

Sexualrådgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

test

twst